POLÍTICA DE PRIVACITAT

  1. DADES DELS RESPONSABLES DEL TRACTAMENT DE DADES

Raons Socials: JOSI SL B08839078 (en endavant, les “Empreses” “Responsables”).
Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: rgpd@bravahoteles.com 

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord am b el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE Reglament general de protecció de dades), y la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

Al facilitar-nos les seves dades, Vosté declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personal d’acord a les finalitats i terminis aquí expressats.

L’Empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials p d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, en el seu cas, es recullin per a determinats productes o serveis, si el mencionat accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. Delegat de Protecció de Dades

LOPDMONTOLIU I SERVEIS SL, amb CIF  B55261804. El telèfon de contacte és 625459540 i el correu electrònic: info@lopdmontoliu.es

  1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

– Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen a aquesta web site.

– Realitzar la contractació dels nostres serveis meitjançant l’acceptació del corresponent pressupost / comanda i/o la firma d’un contracte mercantil.

– Enviar-li per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

2.1. Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des que ens dongui el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol.liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades bloquejades durant els termins legalment exigits.

  1. LEGITIMACIÓ I DADES RECOLLIDES

La legitimació per al tractament de les seves dadesés el consentiment exprés otorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

3.1. Consentiment per a tractar les seves dades

Al omplir el formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o al remetre correus electrònics a l’Empresa a través de les comptes habilitades a l’efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i otorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

3.2. Categoriess de dades

Les dades que es recullen fan referència a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Direcció Postal, Empresa, Correu electrònic, així com direcció IP des d’on s’accedeix al formulari de recollida de dades.

  1. MESURES DE SEGURETAT

Dins el nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han pres les mesures tècniques i organitzatives necessaries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, perdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos als que s’exposen, segons l’Art. 32 de l’RGPD EU 679/2016.

  1. CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en els que una utoritat judicial ho requereixi.

  1. DRETS DE L’USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que l’afectin, o no. Les persones interesades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol.licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per les finalitats per les que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, a excepció de motiur legitims impreiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol.licitar l’accès a les seves dades personals, dret a sol.licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol.licitar limitació del seu tractaemtn, dreat oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment otorgat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Española de Protecció de Dades.

6.1. Com exercir els meus drets?

Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol.licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret escollit. Opcionalment, pot audir a l’Autoritat de Control competent per a obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets és per correu electrònic:: rgpd@bravahoteles.com. Recordi acompanyar una copia d’un document que ens permeti identificar-lo.

  1. CONSENTIMIENT PER L’ENVIAMENT DE  COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d’acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques”, està otorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva direcció de correu electrònic, telèfon, fax o un altre medi electrònic en enviament d’informació sobre el nostre grup.