AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i Comerç Electrònic, informem a l’usuari de les nostres dades:

Denominacions Socials: JOSI SL B08839078, ALBA HOTEL INVEST SPAIN SL B55185169, HOTELES TURISMO SL B17005919, EXCA SL B58771809.Nom Comercial: GRUPO BRAVA HOTELES
e-Mail: info@bravahoteles.com
Dades registrales: JOSI SL. Tomo 2885, Folio 204, Sección 8, Hoja 53156, Inscripción 14. ALBA HOTEL INVEST SPAIN SL. Tomo 2948, Folio 79, Sección 8, Hoja 55504, Inscripción 2. HOTELES TURISMO SL. Tomo 2848, Folio 222, Sección 8, Hoja 10573, Inscripción 25. EXCA SL. Tomo 2879, Folio 27, Sección 8, Hoja 54075, Inscripción 8.
Pàgina Web: www.bravahoteles.com

Objecte

El prestador, responsable de la web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que preten donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris de la web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que fos aplicable.

El Prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués apareixer a la web, sense que hi hagi obligatorietat de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació a la web del prestador.

Responsabilitat

El Prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la seva web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduida per un tercer aliè al mateix.

La web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per duu a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de la web. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzarán les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des de la web del client és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers a les seves webs, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respect a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que pocedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquesta web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat a l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col.laborant de forma activa a la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix a la web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta qualificació, es prega ho notifiqui de manera immediata a l’administrador de la web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Això no obstant, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i industrial

La web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, complicació i demés elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics dón propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts de la web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel.lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la que foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita previa per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat previament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel.lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin apareixer a la web, pertanyen als seus respectius propietàris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compte amb l’autorització expressa i previa per part d’aquests.

El prestador NO AUTORITZA expressament a quins tercers poden redirigir directament als continguts concrets del lloc web, tenint en tot cas que redirigir a la web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel.lectual, no implicant la seva menció o aparició a la web la existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o reomendació per part d’aquest.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel.lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic.

Veracitat de la informació. 

Tota la informació que facilita l’Usuari té que ser veraç, A aquests efectes, l’Usuari garantitza l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a GRUPO BRAVA HOTELES permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que causi al prestador o tercers.

Menors d’edat. 

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat tenen que obtenir sempre previament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat a la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, es tindran que establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal.libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte de la Web.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat tenen que obtenir sempre previament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat a la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, es tindran que establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal.libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contraria, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia unatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f) constitueixi publicitat il.lícita, enganyosa o deslleial.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmetin expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA.